НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КИПЪРСКИ И ГРЪЦКИ СТАЖ

СПЕЦИАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ В БЪЛГАРИЯ

Какви документи от Кипър или Гърция изисква и признава българският Национален осигурителен институт за отпускане на пенсия на българи, работили на острова? Какво трябва да направите, за да подадете заявление за пенсия в България или в Кипър и Гърция? Как ще ви се съчетае стажът, който се натрупали в двете страни? Какво трябва да знаете, за да си спестите време и нерви в издирване на необходимите ви документи?…

В условията на икономическа криза в Кипър и Гърция много наши сънародници, наближаващи пенсионната възраст, все по-често задават тези въпроси. На мнозина остават няколко години до пенсия, но се опасяват, че могатда бъдат съкратени, а намирането на работа, особено в тази възраст, става все по-трудно. Затова и условията за пенсиониране вълнуват много от работещите тук българи.

От 1 май 2010 г. България прилага в отношенията си в областта на социалната сигурност с другите държави-членки на ЕС (вкл. Кипър), правилата за координация на схемите за социална сигурност, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 883/2004 и в Регламент (ЕО) № 987/2009. Правната уредба на обезщетенията за старост се съдържа в Дял І и Дял ІІІ, Глава 5 от Регламент (ЕО) № 883/2004. Съгласно разпоредбите, всяка държава-членка на ЕС отпуска пенсия на лицата по условията на националното си законодателство, като при необходимост взима под внимание осигурителните периоди на кандидата във всяка друга държава-членка.  При преценяване на правото на пенсия, съгласно чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, за изчисляване продължителността на осигурителния стаж, стажът, придобит съгласно българското законодателство, се сумира със стаж, придобит съгласно законодателствата на други държави-членки, но

само за преценка на правото на пенсия.

Това означава, че за лицата, които имат осигурителен стаж, придобит съгласно законодателствата на България и на Кипър-Гърция, ако българският осигурителен стаж не е достатъчен, за да възникне право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно българското законодателство, се взема предвид и кипърският или гръцки осигурителен стаж. Но размерът на тази пенсия се определя само въз основа на дохода, върху който са внасяни социално-осигурителни вноски в България и от пропорционалното съотношение на българските периоди на осигуряване към общия период (български и кипърски-гръцки).

Заявленията за пенсии се подават до компетентната

институция по място на пребиваване на заявителя.

Заявление за пенсия, подадено до институцията на една държава, се счита за заявление до всички други държави, в които съответното лице има осигурителни периоди. Заявленията за пенсии в Република България се подават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес на лицето.

При подаване на заявление в Кипърили Гърция

за преценка на правото на пенсия, кипърската компетентна институция /Службата за социално осигуряване/ трябва да изпрати по служебен път на НОИ формуляри E 202 CY (проучване на молба за пенсия за старост) и Е 205 CY (удостоверяване на кипърските осигурителни периоди). Също така тя трябва да изиска от НОИ служебно да представи формуляр Е 205 BG (удостоверяване на българските осигурителни периоди). Към заявлението за пенсия по българското законодателство, трябва да се приложат оригинали или заверени от кипърската или гръцка компетентна институция копия на:

  • Документи за удостоверяване на осигурителен стаж – трудови, служебни, осигурителни книжки; удостоверения, обр. УП-3 или УП 30, както и за мъжете – военноотчетна книжка, удостоверение от съответното поделение или от Централен военен архив, а за жените -удостоверение за раждане на дете, издадено въз основа на акт за раждане;
  •  Документи за удостоверяване на брутното трудово възнаграждение или доход – удостоверение обр. УП-2 с осигурителния доход (брутно трудово възнаграждение) за 3 последователни години по избор на лицето от последните 15 години български осигурителен стаж преди 01.01.1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на осъществяване на дейност, основание за осигуряване в България;
  • В случай, че лицата не притежават документи, удостоверяващи български осигурителен стаж (трудови/осигурителни книжки; удостоверения, обр. УП-3/30) или притежават трудова книжка, в която осигурителният стаж не е оформен съгласно изискванията на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (липсват подпис на главен счетоводител и ръководител и заверка с печата на фирмата/ предприятието), те следва да се обърнат към работодателя/осигурителя или негов правоприемник с искане за издаване на удостоверение обр. УП-3 и удостоверение обр. УП-2;
  • Ако става въпрос за прекратен осигурител без правоприемник. Съгласно чл. 30, ал. 2 и чл. 32, ал. 1 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник, издадена на основание чл. 5, ал. 12 от КСО, заинтересованото лице следва да подаде лично или по пощата заявление за издаване на удостоверение УП–13 (удостоверение за трудов и осигурителен стаж) и/или удостоверение образец УП–15 (удостоверение за осигурителен доход) до териториалното поделение на  Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) или съответното архивохранилище по адрес на прекратения осигурител (работодател). Подробна информация относно прекратените осигурители, предали разплащателни ведомости в съответното ТП на НОИ, подредени, както по азбучен ред, така и по ТП на НОИ, може да бъде намерена на електронната страница на НОИ – www.nssi.bg, в раздел „Пенсии”, „Осигурителен архив“.

Към заявлението винаги трябва да се посочват трите имена (по паспорт/лична карта), точен адрес и единен граждански номер (ЕГН).

При подаване на заявление в България

за преценка на правото на пенсия, НОИ трябва да изпрати по служебен път на кипърската компетентна институция формуляри E 202 BG (проучване на молба за пенсия за старост) и Е 205 BG (удостоверяване на българските осигурителни периоди). НОИ ще изиска от кипърската компетентна институция служебно да представи формуляр Е 205 CY (удостоверяване на кипърските осигурителни периоди).

За целта кандидатът за пенсия трябва да попълни един от следните 3 образци, в зависимост от вида пенсия, за която кандидатства:

– Проучване на молба за пенсия за старост;

– Проучване на молба за пенсия за инвалидност;

– Проучване на молба за пенсия за наследствена пенсия.

Образците могат да бъдат намерени на електронната страница на НОИ – www.nssi.bg, в раздел „Формуляри и образци по регламенти”, „Формуляри за отпускане на пенсии на лица, работили в ЕС/ЕИП”.

НОИ изисква служебно цитираните по-горе формуляри, но само при подадено заявление за преценка правото на съответния вид пенсия.

При кандидатстване по този ред, за преценка правото на пенсия заявителят трябва да приложи всички документи за кипърски или съответно гръцки стаж, с които разполага. Необходимо е също и удостоверение за сключен брак, както и удостоверения за раждане (собствено и за всяко дете).

В случай, че кандидат-пенсионерът не притежава кипърски или гръцки документи, удостоверяващи осигурителен стаж, е необходимо да опише точния период (от дата до дата), през който е работил в Кипър или Гърция, да даде наименованието и точния адрес на работодателя, както и кипърския си или гръцки осигурителен номер.

СРОК

В съответствие с чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване, пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите се отпускат от датата на подаването им. Трябва да се има предвид, че пенсиите за осигурителен стаж и възраст на наетите лица се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от придобиване на правото, съответно от прекратяване на осигуряването. Ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, съответно – прекратяване на осигуряването, пенсиите се отпускат от датата на подаването им

Български новини

 

One comment

  1. След месец ми предстои пенсиониране в България. След като се пенсионирам, имам ли право да работя в Гърция законно, щом съм вече пенсионерка и ако ДА, ще ми се актуализира ли впоследствие българската пенсия? Освен това някой знае ли дали осигуряване с εργοσημο се признава за пенсия?

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.