Важна информация относно регистрацията на МПС в Гърция

Регистриране на моторни превозни средства, собственост на постоянно пребиваващи български граждани на територията на Гърция.

Съгласно действащите правила в Европейския съюз всяко лице е длъжно да регистрира своето превозно средство в държавата-членка, в която обичайно пребивава. В член 7 от Директива 83/182 ЕИО и член 6 от Директива 83/183 ЕИО се посочват конкретните правила за определяне на обичайното местоживеене в ситуации, в които лицата живеят временно или постоянно и управляват автомобилите си в различни държави-членки на ЕС. Според практиката на Съда на ЕС, количественият критерий /185 дни годишно/ не може да бъде приет за основен, ако съществуват други фактори, които са от значение за конкретната ситуация. Когато едно лице има лични и професионални връзки в две държави-членки, неговото обичайно местоживеене е там, където се намира постоянният център на интересите на това лице /Решение на СЕО от 12 юли 2001 г., дело С-262/99/.

Срокът за регистрация на автомобила е шест месеца от датата на първото му влизане на територията на дадена държава-членка на ЕС. Фактът, че автомобилът излиза от територията на страната на всеки шест месеца не освобождава собственика му от задължението да го регистрира в страната на обичайното си пребиваване.

Чуждестранни граждани могат да ползват лични превозни средства с чужда регистрация  в  Гърция временно,   като туристи, поради професионални или родствено–семейни посещения за период от време, които не надхвърля шест (6) месеца (185) дни за година, както постановява президентски Декрет 247/ 1988 А.Y.O.

След  този  срок ,  обичайно  пребиваващите в Гърция  чужденци ,  в  т.ч и гражданите на ЕС,  трябва да сменят регистрационните номера на автомобилите си с гръцки. В противен случай, това представлява митническо нарушение, наказуемо с глоба, съгласно закон 2960/ 2001, чл. 137 & А1, изменен и влязъл в сила със закон 3453/2006. Честа практика е автомобилите да бъдат задържани до заплащане на определената със закона глоба като обезпечение за евентуалното й неплащане.

Глобите за лични леки МПС са, както следва:

До 1400 куб.                   – 2500 евро;
От 1401 до 1600 куб.    – 3000 евро;
От 1601 до 2000 куб.    – 5000 евро;
От 2001 до 3000 куб.    – 8000 евро;
Над 3001 куб.                – 10000 евро.

В случай, че дадено лице счита, че наложената му санкция е неправомерна, то има възможност да оспори нейното основание и размер по реда на административното производство. В хода на тази процедура следва да представи доказателства относно определяне на обичайното му местоживеене. Използването или не на МПС в продължителни периоди от време в случая е без значение, тъй  като регистрацията на МПС е последствие от упражняването на данъчното облагане в областта на моторните превозни средства, което в случая с Гърция е свързано и с наличието на AFM /данъчен номер/. Същата улеснява контрола, както на държавата-членка на регистрацията, така и за другите държави-членки /Решение на Съда на ЕО от 21 март 2002 г., дело С-451/99/.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.